A. VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ FIRMA

 

Patvirtinta:

Direktorės Anelės Vosylienės

2017-01-05 Įsakymu Nr.1

 

ASMENŲ SERTIFIKAVIMO POLITIKA

 

Asmenų sertifikavimo įstaiga – A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyrius, teikdamas asmenų sertifikavimo paslaugas savo veikloje vadovaujasi teisingumo, nešališkumo, konfidencialumo, saugumo, kompetencijos, atsakomybėsir atvirumo principais.

Asmenų sertifikavimo įstaiga supranta nešališkumo, konfidencialumo duomenų saugos svarbą teikiant asmenų sertifikavimo paslaugas bei įsipareigoja imtis visų reikalingų veiksmų užtikrinant nešališkumo, konfidencialumo ir saugumo reikalavimus. Asmenų sertifikavimo įstaiga valdo interesų konfliktą ir užtikrina sertifikavimo proceso objektyvumą.

Asmenų sertifikavimo įstaiga įsipareigoja:

Kurti ir siūlyti aukštos kokybės paslaugas, kurios atitiktų norminių aktų reikalavimus, dėl asmenų sertifikavimo;

Nuolat analizuoti norminių aktų reikalavimus, peržiūrėti sertifikavimo įstaigos veikos atitiktį šiems reikalavimams ir, atsižvelgiant į tai, nuolatos tobulinti sertifikavimo procesus;

Priimti asmenų sertifikavimo sprendimus remiantis tik objektyviais sertifikavimo įstaigos surinktais įrodymais, užtikrinant, kad sprendimo nepaveiks kiti interesai ar šalys;

Užtikrinti, kad objektyvūs asmenų sertifikavimo įrodymai yra saugūs ir nekyla grėsmė jų sugadinimui arba panaikinimui;

Nuolat kelti darbuotojų kompetenciją, reikalingą profesionaliam ir kokybiškam paslaugų teikimui;

Išnagrinėti kiekvieną apeliacijų atvejį ir informuoti apie priimtus sprendimus apeliacijas pateikusius asmenis;

Operatyviai reaguoti į klientų skundus ir spręsti juos vadovaujantis asmenų sertifikavimo įstaigos nustatyta tvarka;

Nuolatos gerinti vadybos sistemos, atitinkančios standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus, rezultatyvumą, tobulinti vadybos sistemą ir sertifikavimo procesus;

Saugoti išteklius nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir sugadinimo dėl eikvojimo, piktnaudžiavimo, netinkamo valdymo, klaidų, apgaulės ir reikalavimų nesilaikymo;

Skirti reikalingus išteklius tinkamam veiklos vykdymui ir nuolatiniam gerinimui;

Atlikti kandidatų paraiškų ir kitų dokumentų vertinamąją analizę.

Atlikti sertifikavimo proceso vidaus kontrolę;

Atlikti sertifikavimo proceso stebėseną.

Ruošti egzamino klausimus su atsakymais, kiekvienai energetikos veiklos sričiai, kiekvienai energetikos darbuotojų kategorijai, juos naudoti egzaminuojant kandidatus ir tikrinant jų žinias;

Skirti didelę reikšmę egzaminuotojų kompetencijai ir surinkti konkrečiame egzamine dalyvaujančių egzaminuotojų kompetenciją įrodančius dokumentus;

Vykdyti veiklą tvarkingai, teisingai, etiškai, taupiai, rezultatyviai ir efektyviai;

Vykdyti išteklių ir dokumentų prieigos kontrolę;

Laikytis Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, bei lokalinių norminių aktų reikalavimų;

Saugoti visą sertifikavimo medžiagą, susijusią su kandidato sertifikavimu, LR vyriausiojo archyvaro nustatytais dokumentų saugojimo terminais.

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                     Anelė Vosylienė

 

 

Data 2017-11-24